MME ALAPSZABÁLY

MÁTRAALJAI MUNKAADÓK EGYESÜLETÉNEK

ALAPSZABÁLYA

Egységes szerkezetben

Mi, a Gyöngyösön és a Mátraalján a gazdasági élet különböző területein működő munkaadók – attól a szándékunktól indíttatva, hogy együttes fellépésünkkel erősítsük a térségünkben működő vállalkozások érdekeit, segítsük elő tevékenységünkkel törekvéseink érvényre juttatását – közös akarattal elhatároztuk egyesületünk alapszabályának alábbiak szerinti megalkotását és elfogadását.

1. ALAPELVEK

 • Általános rendelkezések
  • A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján működő, szakmai, tudományos, érdekképviseletet ellátó, politikai pártoktól független szervezet.
  • Az Egyesület önálló jogi személy, amely a közgyűlés által elfogadott és a jelen alapszabályban rögzített elvek szerint működik.
  • Az egyesület képviseletét általános képviseleti jogkörrel az egyesület elnökségének tagjai látják

2. AZ EGYESÜLET ADATAI:

 • Neve: Mátraaljai Munkaadók Egyesülete
 • Székhelye: 3200 Gyöngyös, Keleti Karácsondi köz 1.
 • Rövidített neve: M.M.E.

3. AZ EGYESÜLET CÉLJAI:

 • Az Egyesület tagjai törekszenek tevékenységükkel elősegíteni a térségben a munkanélküliség csökkenését, új munkahelyek teremtésével a foglalkoztatás bővítését.
 • Az Egyesület tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy folyamatos információcserével, szakmai képzések és átképzések támogatásával elősegítik a munkavállalók elhelyezkedését és foglalkoztatását.
 • Az Egyesület tagjai kötelezettséget vállalnak arra is, hogy tevékenységükkel összehangoltan törekszenek elősegíteni Gyöngyös város és vonzáskörzetének harmonikus fejlődését.
 • Az Egyesület tagjai előtérbe helyezik tevékenységükben az Európai Unió normáinak érvényre juttatását, az Unióban általánosan követett szakmai hagyományok elsajátítását és követését.
 • Az Egyesület a tagjait térítéses és térítésmentes szolgáltatásokkal is segíti a vállalkozói és a közéleti érvényesülésben.

4. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA:

 • Az Egyesület tagja lehet a Gyöngyös Városban vagy vonzáskörzetében telephellyel rendelkező vagy ott tevékenykedő egyéni vagy társas vállalkozás vagy ennek vezetője, ha elfogadja az Egyesület alapszabályát, a tagdíjat megfizeti, vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület életében és tagfelvételi kérelmét az elnökség
 • Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, ha egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, azt anyagilag és erkölcsileg támogatja.
 • Az Egyesületi tag felvétele szándéknyilatkozat benyújtásával történik, amely tartalmazza az Alapszabály elfogadását, valamint a tagdíjfizetési kötelezettség vállalását. Az Egyesület tagságáról nyilvántartást kell
 • A társas vállalkozások képviseletére az egyesületi életben a vállalkozás általános képviseleti jogosultsággal felruházott tisztségviselője, vagy az általa megbízott személy
 • Az egyesületi tagsági viszony megszűnésének esetei:
 1. A tag halála
 2. A tag önkéntes kilépése
 3. Jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése
 4. Az Egyesület megszűnése
 5. A tagsággal együtt járó kötelezettségek – kiemelten a tagdíjfizetési kötelezettség – elmulasztása miatti felmondás a közgyűlés döntésével
 6. Az Egyesület alapszabályát, közgyűlési határozatát súlyosan sértő magatartás esetén a tag kizárása.

Felmondás: az éves rendes közgyűlésen az Elnökség javaslatot tesz azon tag tagsági viszonyának felmondással történő megszüntetésére, amely tag az esedékes tagdíj fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tett eleget. A felmondás kérdésében a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt. A határozatot az érintettnek ajánlott levélben kézbesíteni kell. A tagsági viszony a közgyűlés napját követő 30. napon szűnik meg.

A tag kizárására bármely egyesületi tag tehet javaslatot a bizonyítékok ismertetésével. A kizárást előkészítő eljárást az Elnökség folytatja le. Az elnökségi ülésre a tagot a kizárási indítvány tartalmának ismertetésével meg kell hívni és lehetővé kell tenni, hogy védekezését előadhassa és bizonyítékai ismertesse. Az elnökség zárt tanácskozásban, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt a kizárási indítvány közgyűlés elé terjesztéséről.

A tag kizárása ügyében a közgyűlés határoz egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással. A döntés előtt a tagot meg kell hallgatni, de távolmaradása vagy a nyilatkozattétel megtagadása a határozathozatalt nem akadályozza.

A közgyűlés írásba foglalt, indokolt határozatát a közgyűlést követő 8 napon belül kézbesíteni kell az érintett tagnak a jogorvoslatra történő tájékoztatással. A kizárást kimondó határozat ellen a tag a kézbesítést követő 30 napon belül a bírósághoz fordulhat.

4.6. Az Egyesület tagjának jogai:

 • Az Egyesület      tagja   részt   vehet  az        egyesület tevékenységében és rendezvényein.
 • Választhat és az Egyesület bármely tisztségére választható.
 • Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
 • Az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan javaslatokat, indítványokat tehet, a döntést igénylő kérdésekben részt vehet a szavazásban.

4.7. Az Egyesület tagjának kötelezettségei:

 • Az Egyesület céljainak támogatása, az Alapszabály követelményeinek betartása.
 • Az Egyesület közgyűlése által megállapított tagdíj megfizetése.

A tagdíjat évente két részletben, április 30-ig és október 31-ig kell megfizetni. A tagdíj az egyesület által kiállított számla alapján, átutalással kell megfizetni.

5. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 • A Közgyűlés
  • Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
  • A közgyűlés az Egyesület tevékenységét illető bármely kérdésben határozhat.
  • A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi döntések:
 • Az Alapszabály megállapítása és módosítása
 • Az éves költségvetés megállapítása
 • Az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása
 • Az Egyesület más civil szervezettel történő egyesülésének, szétválásának elhatározása
 • Az Egyesület megszűnésének, feloszlásának elhatározása
 • Az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása
 • Egyesület tagjával, vezető tisztségviselőjével, ezek közeli hozzátartozójával kötött szerződés jóváhagyása
 • Egyéb, jogszabályban meghatározott hatáskörök.

5.2. A közgyűlés összehívásának a rendje

 • A közgyűlést szükség szerint; de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni a székhely településen az Elnökség által meghatározott
 • A közgyűlést az Egyesület elnöke írásban, a napirendi pontok megjelölésével hívja össze oly módon, hogy az Egyesület tagjai részére a meghívót a közgyűlés meghirdetett időpontja előtt legalább nyolc nappal fel kell
 • A közgyűlés összehívását az Egyesület elnökének akkor is el kell rendelnie, ha azt az Egyesület tagjainak vagy az Egyesület elnökségének legalább egyharmada írásban, az összehívás okának és céljának, valamint a javasolt napirendjének megjelölésével kéri.
 • A meghívóban fel kell tüntetni az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, időpontját, az ülés napirendjét, az összehívó aláírását, a megismételt közgyűlés időpontját. A napirendet olyan részletességgel kell megjelölni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt kérdésben álláspontjukat kialakíthassák.

5.3. A közgyűlés határozathozatalának rendje

 • A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az Egyesület szavazásra jogosult rendes tagjainak legalább 50%-a +1 fő
 • Határozatképes akkor is a közgyűlés, ha a megismételt közgyűlésen kettőnél több tag
 • A megismételt közgyűlés időpontját az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban oly módon kell közölni, hogy az – az eredeti közgyűlésre meghirdetett időponthoz képest – 8 napon belüli időpontra essék.
 • A megismételt közgyűlésen – feltéve, hogy erre a tagok figyelmét a meghívóban előzetesen felhívták – csak az írásban kiküldött és az eredeti közgyűlésre vonatkozó napirendeket lehet megtárgyalni, és közgyűlési határozatot hozni.
 • A közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnökség bármely tagja vezeti. A levezető elnök vagy általa kijelölt személy vezeti a jegyzőkönyvet, melyet a közgyűlés elején erre megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a napirendekben hozott határozatokat, a mellette és ellene szavazók számát, a határozat ellen szavazók kérelmére álláspontjukat és nevüket. A szavazás eredményét az elnök állapítja meg és ő hirdeti ki a határozatot. A határozatot a jelen nem lévő érintettekkel 8 napon belül ajánlott levélben kell közölni.
 • A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Az egyesület céljának módosításához és a megszűnésről történő döntéshez az egyesület szavazati joggal rendelkező tagjai háromnegyedes, az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes többségével hozott határozata szükséges.
 • Nem szavazhatnak a pártoló tagok és az a rendes tag, akinek tagdíjtartozása van, továbbá
 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Aki nem szavazhat, azt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

 • A közgyűlés az ügyintéző szervének tagjait (Elnökség) nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel választja meg. A szavazást megelőzően 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell választani az egyesület tagjai közül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
 • A közgyűlés bármely szervének, illetve tisztségviselőjének hatáskörébe utalt kérdésben dönthet.

5.4. Az Egyesület ügyintéző szerve

 • Az Egyesület ügyintéző szerve az Egyesület Elnöksége.
 • Az Elnökség az Egyesület közgyűlése által választott 7 tagból áll.

Az Elnökség megbízatása 4 évre szól. Négyévente a közgyűlés új Elnökséget választ.

Az Elnökség saját hatáskörében a tagjaiból 2 évre választja meg az Elnököt, mely megbízás 2 évvel meghosszabbítható.

 • Az Egyesület Elnöksége a közgyűlések közötti időben irányítja az Egyesület munkáját és tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének beszámolni
 • Az Egyesület Elnöksége önállóan határozza meg saját szervezeti, működési szabályzatát és döntéshozatali rendjét.
 • Az Elnökség       üléseit az        Egyesület      elnöke           hívja   össze. Az Elnök akadályoztatása esetén az elnökség ülésének összehívására az egyik általa megbízott elnökségi tag jogosult. A megbízásról az elnök köteles írásban értesíteni az Elnökség tagjait.
 • Az Elnökség ülését akkor is össze kell hívni, ha azt az Elnökség legalább 2 tagja az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza. Ilyen esetben az ülésre szóló írásos meghívót a kezdeményező tagok is megküldhetik az elnökség többi tagjának.
 • Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az Elnökség legalább 4 tagja megjelent. Döntéseit az Elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
 • Az Elnökség dönt valamennyi – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt – egyesületi kérdésben.

6. AZ EGYESÜLET EGYÉB SZERVEI

6.1. Az Egyesület Bizottságai

  • Az Egyesület az Elnökség kezdeményezésére belső szervezeti életének ellenőrzése, törvényes működés biztosítása, a tagok között felmerülő esetleges viták, kérdések eldöntése céljából bizottságokat hozhat létre.

6.2. Az Egyesület Tagozatai

 • Az Egyesület Tagjai tagozatokat hozhatnak létre. A Tagozat létrehozását legkevesebb öt tag kezdeményezheti, létrehozásról az Elnökség dönt. Az Egyesület tagjai több tagozatban regisztráltathatják
 • A Tagozat vezetőjének felkérése az Elnökség hatásköre. A tagozatok munkaprogramjukat, tevékenységüket maguk alakítják ki, illetve szervezik. A Tagozatvezető tanácskozási joggal vehet részt az Elnökség ülésein.

Tagozatvezetők feladatai:

a tagozat tevékenységének szervezése, képviselete a tagozat programjainak előkészítése, koordinálása az Elnökség tájékoztatása

 • A tagozatok összevonására, illetve egy tagozat megszüntetésére bármely tag javaslatot tehet, de az összevonásról, illetve a megszüntetésről az Elnökség dönt.

6.3. Az Egyesület vezető tisztségviselői

 • Az Egyesület elnöke és az elnökség tagjai látják el az Egyesület általános, törvényes képviseletét, az egyesület vezetését.

Nem lehet vezető tisztségviselő, akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak és

 • akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
 • akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személynél,
 • akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltás hatálya

Nem lehetnek egyidejűleg vezető tisztségviselők egymás közeli hozzátartozói.

 • Az Egyesület titkára az Elnökség által megbízott személy, aki az Egyesület működésével összefüggő végrehajtó operatív tevékenység irányítását és ellenőrzését látja el megbízási szerződés vagy munkaszerződés alapján. Tevékenységét közvetlenül az Elnökség alárendeltségében végzi.

Javaslatot      tesz     az        Elnökségnek az        Egyesület      tevékenységéhez szükséges munkaszervezet kialakítására.

A közgyűlés, illetve az Elnökség döntései alapján meghatározza a munkaszervezet konkrét feladatait és ellenőrzi azok végrehajtását.

Koordinálja az Egyesület költségvetésének végrehajtását, figyelemmel kíséri az Egyesület gazdálkodását, tevékenységéről beszámol az Elnökségnek.

 • Az Egyesület jogásza az Egyesület törvényes működését ellenőrzi. Minden esetben kötelező ügyvédi jogi képviseletet igénybe venni, ha a közgyűlés napirendjén az Alapszabály módosítása, választott testületi szervek személyi összetételének változása, tagsági viszonnyal kapcsolatos jogvita vagy az egyesület státuszának kérdése (egyesülés, szétválás, megszűnés) szerepel.

7. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNIK, HA

 • megszűnését a közgyűlésen a tagok 2/3-os többségével hozott határozata kimondja,
 • más egyesülettel való egyesülésről a közgyűlésen a tagok 2/3-os többségével határoz,
 • a bíróság megszünteti vagy megszűnését megállapítja,
 • az egyesület megvalósította célját vagy tagjainak száma legalább hat hónapon keresztül 10 fő alá csökken, és ez okból megszűnését a közgyűlés megállapítja,
 • felszámolási eljárás eredményeként a bíróság megszünteti.
 • A 7.1. a 7.4. pont alatti esetben a közgyűlés a végelszámolás elrendeléséről határoz. A végelszámolás végén fennmaradó egyesületi vagyont a Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú szervezetnek kell átadni.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  • Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Tv. (Et.), valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Tv. rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
  • A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete kifejezetten és hangsúlyosan törekszik a tisztességtelen piaci magatartás elkerülésére, mindenben igyekszik megfelelni a hatályos versenytörvénynek (1996. évi LVII. Tv.), így általános érvénnyel tiltja és elítéli a tisztességtelen piaci magatartást Tagjai között, az üzleti tisztességtelenség körébe tartozó, jogsértőnek tekintett magatartásokat. Ilyen például a hírnévrontás, az üzleti titok megsértése, a bojkott-felhívás, az utánzás/jellegbitorlás, a tisztességtelen összehasonlító reklám, valamint a versenytárgyalás és a pályáztatás tisztaságának megsértése. Továbbá tiltja és elítéli az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolását, a jogsértő összehasonlító reklámot, a kartellezést, az egyéb versenyt korlátozó megállapodásokat, és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést.
  • A gazdasági verseny szabadságát, tisztaságát és a piaci szereplők tisztességes üzleti magatartását több jogszabály egyöntetű alkalmazása és érvényesítése biztosítja. A versenyt torzító gazdasági cselekmények elkerülésére az Egyesület minden, a versenyt szabályozni hivatott jogszabálynak, Európai uniós szabályozásnak és rendeletnek kifejezetten és hangsúlyosan igyekszik megfelelni. (1996. évi LVII. törvény; 2008. évi XLVII. törvény; 2005. évi CLXIV. törvény)
  • Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSz) 101. és 102. cikkében foglalt versenyszabályok a közös piacra nézve tilalmazzák a versenyt korlátozó megállapodások megkötését, valamint az erőfölényes helyzettel való visszaélést, és tartalmilag megfelelnek a versenytörvény – versenykorlátozó megállapodások és erőfölénnyel való visszaélés tilalmára – vonatkozó rendelkezéseinek.
  • Az egyesületnek nem célja a tagok egymás közöti gazdasági és munkaerő-piaci versenyének kizárása vagy korlátozása, nem célja továbbá az egyesület tagjai más gazdasági szereplőkkel vagy a fogyasztókkal szembeni fellépésének versenykorlátozó jellegű összehangolása.

Ezt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének közgyűlése 2020. szeptember 23-án elfogadta.

Gyöngyös, 2020. szeptember 23.

Letölthető: MME Alapszabály_módosításokkal_2020.