EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Egyrészről: Gyöngyös Város Önkormányzata (3200.Gyöngyös, Fő Tér 13. képviseli: Hiesz György polgármester; továbbiakban:Önkormányzat),

Másrészről: a Mátraaljai Munkaadók Egyesület (3200. Gyöngyös, Fő tér 7. képviseli: Balázs Ernő, elnök; továbbiakban: MME)

PREAMBULUM

Szerződő Felek a város gazdasági fejlesztésének előmozdítása, a városban és a Mátraalján működő vállalkozások minél jobb működésének elősegítése, a vállalkozások érdekeinek hatékonyabb érdekérvényesítése érdekében indokoltnak tartják partneri viszonyuk legfontosabb elemeit, konkrét formáit együttműködési megállapodásban rögzíteni.

A dokumentum keretet ad a Mátraaljai Munkaadók Egyesülete (és Gyöngyös Város Önkormányzata közötti kapcsolatrendszer működésének. Meghatározza a két fél együttműködésének tartalmát és szervezeti formáit.
Az együttműködés a közös érdekeken, a kölcsönös tiszteleten és egymás iránti bizalmon alapul.

Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak megvalósítása érdekében a város polgárainak minél szélesebb körét szeretné bevonni a helyzetüket befolyásoló döntésekbe, ezért együttműködésre, partnerségre törekszik a városban működő szervezetekkel, biztosítva azok kontroll szerepét.
Támogatja az érdekegyeztetés intézményesített formáinak létrejöttét, amelyben az MME elnöksége közvetíti a tagjai szükségleteit és elvárásait, megoldási alternatívákat dolgoznak ki, és hatékonyan közreműködnek a feladatok megoldásában.

Az önkormányzat elfogadja, elismeri, hogy az együttműködés során az MME különböző szinteken kíván kapcsolatot kiépíteni: az intézményesített önkormányzati feladatátvállalástól, a rendszeres kapcsolattartáson keresztül, az eseti igények megjelenítésével bezárólag

Az önkormányzat – az együttműködés során – számít az MME közvetítő, az önkormányzati feladatellátást kiegészítő, valamint speciális, a szektorra jellemző szerepére

Az MME jelzi a tagjai gondjait, igényeit, feltárja az önkormányzat működésének esetleges hiányait és a helyi társadalmi problémákat.

A közös alapelvek

  • pártpolitika mentesség,
  • partnerség az együttműködésben,
  • nyilvánosság, átláthatóság a kapcsolattartásban,
  • a bizalom kiépítése és fenntartása.

Az együttműködés keretében Szerződő Felek a következőket vállalják

A városban és a mátraaljai székhelyű vállalkozások működése, új vállalkozások létrejötte és gazdasági szerveződésük, működésük elősegítése érdekében:

Az Önkormányzat vállalja, hogy az MME elnökségét – rajtuk keresztül az MME tagságát – rendszeresen informálja minden olyan kérdésről, mely érinti a helyi vállalkozókat, vállalkozásokat, munkaadókat.

Értendő ez alatt minden:

  • a vállalkozásokat érintő önkormányzati rendelet, képviselőtestületi határozat,
  • a város gazdasági koncepciója, a város költségvetési rendelete,
  • önkormányzati beruházás,
  • önkormányzat által kiírt pályázati lehetőség, közbeszerzési kiírás, ezen témakörökkel kapcsolatos információk

Az Önkormányzat vállalja, hogy költségvetési rendeletalkotás előtt kikéri az MME elnökségének véleményét. Méltánylandó javaslatait beépíti a rendeletbe.

Külön egyeztetési lehetőséget ad az MME elnöksége számára a helyi iparűzési adó 10 %-ának felhasználásáról szóló döntés esetében. Minden év szeptemberében kéri a prioritást érdemlő feladatok MME által való megnevezését.

Az Önkormányzat a bizottságai gazdasági, az MME tagjait (vállalkozásokat, munkaadókat) érintő előterjesztést tárgyaló üléseire az MME képviselőjét – az MME elnökét, vagy helyettesítőjét – tanácskozási joggal meghívja – a pénzügyi és a településfejlesztési bizottsági ülésekre.

Az MME az eredményes együttműködés érdekében vállalja az Önkormányzat vezetőinek rendszeres tájékoztatását az MME – önkormányzatot – várost is érintő – tevékenységéről, rendezvényeiről, állásfoglalásairól, döntéseiről.

Az MME kezdeményezi a város szakképző intézetei és tagjai hatékonyabb együttműködését a piacképesebb szakképzési struktúra kialakítása érdekében. Közvetíti tagjai érdekeit. Kezdeményez olyan egyedi ösztöndíjrendszer kialakítását, mellyel a munkaadók érdekeinek megfelelő képzések erősödnek.

Évente egy alkalommal találkozót szervez a munkaadók és a képzési helyek vezetőinek részvételével.

Az MME a véleményezési tevékenysége, illetve meghívotti szereplései során a tényleges, általános, az MME tagjainak érdekekeit jeleníti meg.

Az Önkormányzat és az MME kommunikációjának tartalmasabbá tétele érdekében

Az Önkormányzat támogatja, a város Internetes portáljának és az MME saját honlapjának átjárhatóságát.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Gyöngyösi Mozaik hasábjain, valamint a Városi Televízióban az MME hírei rendszeresen megjelenhetnek.

A pályázati források hatékonyabb elnyeréséért

Az Önkormányzat szakértői, pályázatfigyelő tevékenységük során, kitérnek az Önkormányzat és az MME tagjainak közös pályázati lehetőségeire, valamint a helyi vállalkozások számára potenciális forrást jelentő lehetőségekre is.

Ezeket az információkat az MME elnökségén keresztül elérhetővé teszik. Az információkkal segítik az MME tagjainak pályázati lehetőségeit is.

Az Önkormányzat saját, pályázatokhoz kötődő fejlesztési és egyéb projektjeihez előpályáztatás útján csatlakozási lehetőséget biztosít az MME tagjainak, sikeres előpályázat esetén – a szakértői által elkészítendő, benyújtandó pályázat részeseiként – bevonja azokat a megvalósításba.

Évente egy alkalommal a városvezetés (polgármester, alpolgármester, valamint a hivatal jegyzője és igazgatói) és az MME elnöksége találkoznak egymással.

Az MME alapító okiratának értelmében tagjai révén adományokkal segíti a város és a Mátraalja kulturális rendezvényeit, civil kezdeményezéseit, a város lakóinak többségét érintő társadalmi akcióit. Vállalja, hogy az önkormányzat, és intézményei arra érdemes programjait, kulturális, társadalmi, oktatási, valamint egészségügyi életét támogatja.

Az együttműködési megállapodás a Szerződő Felek képviselőinek aláírásával lép hatályba, határozatlan időre szól, a Szerződő Felek közös akaratával írásban módosítható, bármelyik fél írásos nyilatkozatával, 60 napos felmondási idővel felmondható.

Gyöngyös, 2007. április 20.

Hiesz György_________________________________________________Balázs Ernő
Gyöngyös Város Polgármestere_______________________________MME elnöke